Niebanalne dodatki do wnętrz, tworzone przez polskich projektantów.
Zapisz się do newslettera!
ZAPISZ SIĘ
Naciskając “Zapisz się”, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Atelio Martyna Szulist (ul. Jarzębinowa 11-13, 78-500 Drawsko Pomorskie) powyższych danych osobowych w celach promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz na przesyłanie na podany adres email informacji handlowych od Atelio Martyna Szulist
NEWSLETTER
REGULAMIN SERWISU „Atelio” (Wersja: 2, aktualna od dnia: 25 maja 2018 r.)
01
Postanowienia wstępne i definicje
1. Niniejszy Regulamin, sporządzony jest na podstawie:
a) Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827), uwaga: przepisów tej Ustawy nie stosuje się do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych,
b) Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.),
c) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.),
d) oraz innych aktów prawnych, wymienionych w Regulaminie.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług Serwisu „Atelio” prowadzonego pod adresem internetowym: https://atelio.pl w szczególności prawa i obowiązki Właściciela Serwisu oraz Użytkowników.

3. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, celem zapoznania się z jego treścią lub jego utrwalenia i wydruku pod adresem: https://atelio.pl/Regulamin

4. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest: Martyna Szulist, prowadząca działalność pod firmą: „Atelio Martyna Szulist”, zs. ul. Jarzębinowa 11-13, 78-500 Drawsko Pomorskie, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie, Polska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nadane: REGON 321559061, NIP 2530238650.

5. Serwis przeznaczony jest dla: osób fizycznych pełnoletnich, przedsiębiorców oraz osób prawnych. Z Serwisu mogą korzystać także osoby małoletnie, które posiadają wymaganą zgodę ustawowego przedstawiciela oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i do składania ważnych oświadczeń woli albo stosowną zgodę ustawowego przedstawiciela na dokonanie czynności.

6. Użytkownik, to podmiot opisany powyżej, który korzysta z usług Serwisu.

7. Oferta Serwisu (usługi Serwisu) obejmuje przede wszystkim usługi: pośrednictwa w zawieraniu umów sprzedaży między Użytkownikami Serwisu obejmujących artystyczne elementy wystroju i wyposażenia wnętrz, ekspozycję tych elementów na stronach Serwisu, zarządzania sklepem w ramach Serwisu, tworzenie materiałów promocyjnych i umieszczanie ich w Serwisie.

8. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

9. Konto, to wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym Serwisu opisana unikalnymi: loginem (nazwa użytkownika) i hasłem, dostępna wraz z systemem umożliwiającym korzystanie z Oferty Serwisu. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Użytkownika. Ma on obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Każdy Użytkownik ma prawo do utworzenia wyłącznie jednego Konta. Konto w Serwisie jest bezpłatne. Klient może w dowolnym momencie usunąć swoje Konto Klienta wraz z przesłanymi Danymi, w tym danymi osobowymi, poprzez wniosek do Właściciela pocztą elektroniczną: kontakt@atelio.pl

10. Użytkownik decyduje przy rejestracji, czy jego Konto należeć będzie do jednego z dwóch typów:
a) Sprzedawca (wymagane jest zaznaczenie opcji online „Zarejestruj się jako sprzedawca”), które posiada w szczególności: „Koszyk” (przedmiotów przewidzianych do kupna) , „Schowek” (możliwość dodania do ulubionych wybranego przedmiotu), „Zamówienia” (kupowane przez danego Sprzedawcę) , „Ustawienia ogólne” (edycja danych Konta), „Dodaj przedmiot” (możliwość dodawania przedmiotu i jego opisu celem sprzedaży - w opisie przedmiotu nie można umieszczać odnośników[linków]), „Twoje produkty” (lista przedmiotów umieszczonych w Serwisie celem sprzedaży) , „Ustawienia sklepu” (wprowadzenie logo, opisu, regulaminu szczegółowego, warunki sprzedaży, płatności, wysyłki, dostawy, ustawienia przerw urlopowych, dane firmowe – w opisie sklepu nie można umieszczać odnośników) , „Generuj bon rabatowy” (możliwość dodania kodu rabatowego do swojego sklepu) , „Materiały promocyjne” (generator bannerów z odnośnikiem swojego sklepu). Do utworzenia Konta Sprzedawca jest koniczne posiadanie aktywnego konta w systemie PayPal www.paypal.com , regulamin: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full Konto Sprzedawcy podlega weryfikacji Właściciela, także okresowej na okoliczność przestrzegania Regulaminu.
b) Klient, które posiada w szczególności: „Koszyk” (przedmiotów przewidzianych do kupna) , „Schowek” (możliwość dodania do ulubionych wybranego przedmiotu), „Zamówienia” (podgląd zamówień) , „Ustawienia ogólne” (edycja danych Konta).

11. Są to usługi pozbawione wad prawnych oraz dopuszczone do obrotu na terenie Polski. 12. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem, dotycząca w szczególności korzystania z usług Serwisu.

13. Zamawiając usługi Serwisu, Użytkownik składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia Umowy. Rozpoczęcie świadczenia usług Serwisu następuje w chwili dokonania poprawnej rejestracji w Serwisie i założeniu Konta. Umowa jest zawierana drogą elektroniczną na czas nieokreślony.

14. Dane – treści, w szczególności dane, informacje, zdjęcia, wpisy, które Użytkownik umieszcza w Serwisie. Dane to również dane osobowe oraz dotyczące ruchomości (towarów) przeznaczonych do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu.

15. System informatyczny Serwisu [System Serwisu] – system teleinformatyczny określony w art.2 pkt 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.). Przesyłanie danych w systemie informatycznym Serwisu jest szyfrowane protokołem SSL.

16. Warunkiem korzystania z Serwisu jest rejestracja oraz przestrzeganie Regulaminu i Polityki prywatności Serwisu.

17. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie materiałów i danych pochodzących z Serwisu lub jego składników podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.) i jest bez pisemnej zgody Właściciela – bezwarunkowo zabronione.

02
Korzystanie z usług Serwisu
1. Serwis świadczy usługi za pośrednictwem Internetu, tj. sieci publicznej.

2. Przeglądanie Serwisu jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji. Większość usług Serwisu również jest bezpłatna, za wyjątkiem prowizji od sprzedaży przedmiotów (towarów) określonej poniżej.

3. Korzystanie z Oferty Serwisu wymaga bezpłatnej rejestracji w Systemie informatycznym Serwisu za pośrednictwem formularza pod adresem internetowym: https://atelio.pl/rejestracja Podczas rejestracji Użytkownik tworzy Konto, podając swój imię, nazwisko, nazwę użytkownika (login do Serwisu), adres e-mail, ustala swoje hasło dostępowe (hasło do Konta w Serwisie) oraz składa dobrowolne i świadome oświadczenia o akceptacji Regulaminu i dot. przetwarzania danych osobowych oraz otrzymywania newsletter'a. Użytkownik podczas rejestracji ma bezwarunkowy obowiązek podania danych kompletnych, zgodnych z prawdą i aktualnych, tj. zgodnych ze stanem faktycznym. Zamówienia można składać online 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

4. Użytkownik zarejestrowany i zalogowany, także poprzez serwis społecznościowy Facebook (udostępniany przez Facebook, Inc.), uzyskuje możliwość korzystania z pełnej Oferty Serwisu.

5. Zarówno Użytkownik posiadający Konto Sprzedawca, jak i Użytkownik posiadający Konto Klient ma możliwość zawierania umów sprzedaży (kupowania) przedmiotów (towarów) oferowanych za pośrednictwem Serwisu. Oferowanie przedmiotów (towarów) jest możliwe wyłącznie po założeniu Konta Sprzedawca.

6. Do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu można przeznaczać wyłącznie przedmioty pozbawione wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do legalnego obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Przedmioty powinny posiadać rzeczywiste zdjęcia i możliwie dokładny opis z informacją odnośnie gwarancji lub świadczeń dodatkowych.

7. Właściciel określa aktualną wysokość bezzwrotnej (z wyłączeniem pobranej omyłkowo) prowizji od sprzedaży każdego przedmiotu oferowanego za pośrednictwem Serwisu na 15% ceny jego sprzedaży. Prowizja jest automatycznie pobierana od Sprzedawcy na konto PayPal Właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości prowizji. Zmiana nigdy nie działa wstecz.

8. Klient kupujący dany przedmiot od Sprzedawcy korzysta przy płatności przelewem elektronicznym z systemu Dotpay, regulaminy: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/ lub przy płatności kartą kredytową z systemu PayPal, regulaminy: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full

9. Klient zawiera online wiążącą umowę ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu w następujący sposób (dokonuje zamówienia):
a) z użyciem opcji „DODAJ DO KOSZYKA”, która odsyła do wyboru sposobu dostawy oraz pozwala wpisać ewentualny kod rabatowy,
b) następnie jest opcja „PRZEJDŹ DALEJ”, która pozwala na zmianę danych do dostawy, pokazuje informację o cenie do zapłaty za dane zamówienie, wybór metody płatności za zamówienie,
c) na zakończenie jest opcja „ZAMÓW i ZAPŁAĆ” pozwala potwierdzić zawarcie umowy sprzedaży i zapłacić za zamówienie.

10. System Serwisu uznaje zamówienie za prawidłowe, jeżeli Klient poda wszystkie wymagane dane. Zamówienie nieopłacone w terminie 7dni jest anulowane przez System Serwisu.

11. Szczegółowe i aktualne informacje odnośnie kupna i sprzedaży są zamieszczone w dolnej części strony Serwisu https://atelio.pl/index.php pod tytułami: „Zakupy” i „Sprzedaż”.

12. Klient przyjmuje do wiadomości, iż cenę jednostkową za dany przedmiot ustala autonomicznie Sprzedawca, który wyłącznie odpowiada za realizację praw i obowiązków wynikających z zawarcia umowy sprzedaży na odległość oraz obowiązki fiskalne.

13. Przed rejestracją Użytkownik może wyrazić dobrowolną i odwoływalną zgodę na umieszczenie swoich adresowych danych osobowych w bazie Serwisu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją usług Serwisu (pośrednictwo w zawieraniu umów sprzedaży między Sprzedawcami a Użytkownikami). Użytkownikowi, który wyraził taką zgodę przysługują prawa: do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO), do niepodlegania automatyzacji. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem polskim i unijnym oraz Polityką prywatności Serwisu do czasu realizacji i rozliczenia umowy sprzedaży. Zgoda jest wymagana do świadczenia usług Serwisu i zawarcia umowy sprzedaży.

14. Nadto przed rejestracją Użytkownik może wyrazić dobrowolną i odwoływalną zgodę na umieszczenie swoich adresowych danych osobowych w bazie Serwisu w celu przesyłania przez Właściciela informacji marketingowej odnośnie oferty Serwisu. Użytkownikowi, który wyraził taką zgodę przysługują prawa: do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO), do niepodlegania automatyzacji. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem polskim i unijnym oraz Polityką prywatności Serwisu. Zgoda jest całkowicie dobrowolna.

15. Właściciel zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności marketingowej w Serwisie, np. poprzez wysyłkę newslettera do Użytkowników, zatem przed rejestracją Użytkownik może wyrazić dobrowolną i odwoływalną zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną „newslettera” z Serwisu, zawierającego przekaz reklamowy i promocyjny Serwisu.

16. Właściciel zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem drogą elektroniczną celem weryfikacji podanych Danych, jeżeli wystąpi uzasadnione podejrzenie błędu lub nieścisłości.

03
Realizacja i odstąpienie od Umowy odnośnie Oferty Serwisu
1. Serwis wystawia odpowiednie dokumenty fiskalne, w postaci faktur, z tytułu Umowy i pobierania prowizji od sprzedaży za pośrednictwem Serwisu.

2. Użytkownik tworząc Konto Sprzedawca w Serwisie wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności: faktur z załącznikami, faktur korygujących z załącznikami i formularzy.

3. System Serwisu automatycznie generuje faktury z prowizją od sprzedaży, wynoszącą: 15%. Fakturę można pobrać drogą elektroniczną za pośrednictwem opcji „TWOJA SPRZEDAŻ” i następnie „WYGENERUJ FAKTURĘ” na Koncie Sprzedawca.

4. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) Użytkownik, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie – w terminie 14dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed jego upływem. Termin 14dniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się, gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Wskazane prawo odstąpienia dotyczy sprzedaży konsumenckiej, czyli stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Prawo do odstąpienia nie przysługuje np. w przypadku umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy lub w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb albo o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

04
Postępowanie reklamacyjne
1. Klienci posiadają prawo do składania reklamacji dotyczących usług i działania Serwisu.

2. Ewentualną reklamację należy złożyć w formie pisemnej skanem na adres e-mail Administratora lub adres Właściciela Serwisu. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres reklamującego, także e-mail, zakres reklamacji, uzasadnienie reklamacji, podpis reklamującego.

3. Reklamację rozpatruje Właściciel w terminie: czternastu dni od dnia jej otrzymania, informując reklamującego o swojej decyzji w sprawie reklamacji pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Koszty reklamacji ponosi Właściciel.

4. W razie potrzeby formularze reklamacyjne można pobrać online ze strony: http://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php

05
Odpowiedzialność Serwisu
1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności:
a) za treść Danych publikowanych za pośrednictwem Serwisu,
b) za treść, formę i opisów przedmiotów oferowanych przez Sprzedawców za pośrednictwem Serwisu,
c) za szkody powstałe w wyniku niezgodnych z Regulaminem działań Użytkowników,
d) za niedostosowanie przez Użytkownika używanego systemu informatycznego do wymagań Serwisu, w szczególności konfiguracji lub oprogramowania komputera.

2. Serwis przy zachowaniu należytej staranności nie kontroluje wiarygodności Użytkowników zamieszczających Dane oraz nie bierze udziału w sporach powstałych między Klientem a osobą lub podmiotem trzecim. Wszelkie spory dotyczące treści zamieszczonych Danych rozwiązują oni między sobą i we własnym zakresie.

3. W ramach funkcjonowania Serwisu i przesyłania Danych Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zgodność treści ze stanem faktycznym i prawnym.

4. Właściciel w miarę swoich możliwości będzie monitorować Dane przesyłane przez Użytkowników w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań.

5. Serwis nie ma obowiązku wysyłania Sprzedawcom odnośników do Danych publikowanych w Serwisie.

6. Właściciel przypomina, iż wszelkie treści i dane zamieszczone w Serwisie przez Użytkowników są ich własnością, stanowiskiem i ich opiniami, a nie własnością, stanowiskiem, opinią Właściciela.

7. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Serwisu, a także przekazywanie za ich pośrednictwem materiałów i treści sprzecznych z obowiązującym prawem polskim, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „netykietą”; materiałów i treści: wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych i erotycznych, powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nawołujących i nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm i nagannych moralnie. W razie stwierdzenia takiego przypadku Właściciel niezwłocznie zawiadomi odpowiednie organy ścigania.

8. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Serwisu ogłoszeń: erotycznych, towarzyskich i matrymonialnych, a także niedozwolonych przez polskie prawo reklam: hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub zabronionych środków o podobnym działaniu, leków na receptę oraz innych zabronionych prawem polskim lub międzynarodowym.

9. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Koncie, w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Serwisu linków do stron zewnętrznych zawierających materiały wymienione w pkt 7 i 8.

10. Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie materiałów i danych uzyskanych od Właściciela lub za pośrednictwem Serwisu dotyczących i obejmujących Użytkowników lub inne osoby fizyczne lub prawne w celach komercyjnych, w szczególności działania polegające na wysyłaniu niechcianej informacji handlowej.

11. Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania naruszające prywatność Użytkowników i Właściciela.
06
Zapisy uzupełniające
1. Umowę o korzystanie z usług Serwisu można rozwiązać:
a) za porozumieniem Właściciela i Użytkownika,
b) z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia,
c) Użytkownik może rozwiązać umowę jednostronnie w przypadku braku akceptacji zmiany ceny usług Serwisu (prowizji) lub istotnych zmian Regulaminu,
d) w uzasadnionych przypadkach, związanych np. z nieterminowymi płatnościami lub regularnym naruszaniem Regulaminu przez Użytkownika, Właściciel zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Użytkownika i wszczęcia postępowania odszkodowawczego.

1. Właściciel zapewnia, iż dołoży należytej staranności, aby Serwis działał w sposób ciągły i bezawaryjnie, acz ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji usługi. W związku z powyższym, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu Serwisu, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania.

2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Serwisu wobec wystąpienia uzasadnionej przyczyny, która uniemożliwi jego działalność - w terminie 30dni od jej wystąpienia - przy braku możliwości jej usunięcia. Informacja o zdarzeniu zostanie podana niezwłocznie na stronie głównej Serwisu.

3. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń względem umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika Danych, Użytkownika, który je opublikował, jest zobowiązany do złożenia w formie pisemnej oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie: 7dni o: posiadaniu praw autorskich majątkowych lub licencji do tych materiałów i potwierdzeniu udzielenia zgody na ich umieszczenie w Serwisie oraz ich wykorzystanie zgodne z Regulaminem.

4. W przypadku udowodnienia przez osobę trzecią roszczeń względem umieszczonych przez Użytkownika Danych, zostaną one niezwłocznie i bezwarunkowo usunięte z Serwisu.

5. Użytkownik niniejszym udziela Właścicielowi bezpłatnej, niewyłącznej, ograniczonej czasowo do dnia wygaśnięcia Umowy, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Danych umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie wraz z prawem do dokonywania zmian, modyfikacji lub albo przeróbek w zakresie nienaruszającym ich oryginalnej treści i formy oraz nieobniżającym jakości pierwotnego przekazu, na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie rozpowszechniania treści w całości lub w wybranych przez Właściciela częściach poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie w całości lub w wybranych przez Właściciela częściach w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, np. w Internecie.

6. Właściciel jest uprawniony także do udzielania sublicencji osobom trzecim na co Użytkownik wyraża zgodę.

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie normy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

8. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i dowolnym zakresie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu na stronie internetowej Serwisu albo podczas logowania na Konto i zapewniona im będzie możliwość ustosunkowania się do planowanych zmian w terminie przynajmniej czternastu dni przed wejściem ich w życie. Żadna zmiana Regulaminu nie działa wstecz.

9. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się zapisy wersji Regulaminu obowiązującej w chwili zawarcia Umowy przez Użytkownika.

10. Wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu oraz powstałe w związku z wykonywaniem Umów pomiędzy Właścicielem a Użytkownikami będą rozstrzygane przez powszechny sąd właściwy rzeczowo i miejscowo wg odpowiednich przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm.).

11. Kontakt z Właścicielem Serwisu: online https://atelio.pl/Kontakt , e-mail: kontakt@atelio.pl

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu: https://atelio.pl/Regulamin

© MarcinMatusewicz2018
Używamy plików cookie. Proszę zapoznać się z naszą Polityką prywatności pod adresem: Polityka Prywatności. Odwiedzając naszą stronę internetową lub zamawiając usługi w tym serwisie akceptujesz naszą Politykę prywatności i zgadzasz się na umieszczenie naszych cookies.
Zamknij