Niebanalne dodatki do wnętrz, tworzone przez polskich projektantów.
Zapisz się do newslettera!
ZAPISZ SIĘ
Naciskając “Zapisz się”, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Atelio Martyna Szulist (ul. Jarzębinowa 11-13, 78-500 Drawsko Pomorskie) powyższych danych osobowych w celach promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz na przesyłanie na podany adres email informacji handlowych od Atelio Martyna Szulist
NEWSLETTER
POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU „Atelio” (Wersja: 2, aktualna od dnia: 25 maja 2018 r.)
Serwis pośredniczy w sprzedaży artystycznych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz.

1. Politykę prywatności wprowadza się na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - L 119/1 oraz Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn.zm.).Treść Polityki Prywatności należy zawsze rozpatrywać łącznie z aktualną treścią Regulaminu Serwisu „Atelio”.

2. Poniżej przedstawione są procedury ochrony prywatności stosowane przez Właściciela Serwisu i jednocześnie Administratora (danych osobowych):
Martyna Szulist, prowadząca działalność pod firmą: „Atelio Martyna Szulist”, zs. ul. Jarzębinowa 11-13, 78-500 Drawsko Pomorskie, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie, Polska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nadane: REGON 321559061, NIP 2530238650. [Właściciel].

3. Właściciel respektuje i chroni prawa autorskie oraz prawa właścicieli do zastrzeżonych znaków towarowych.

4. Podstawowe definicje odnoszące się do danych osobowych:
a) Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
b) Zbiór danych – oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.
c) Przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
d) Podmiot przetwarzający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
e) Zgoda (osoby, której dane dotyczą) - oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych, przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.
5. Właściciel zawsze dokłada należytej staranności, celem ochrony przekazywanych do przetwarzania danych – w tym danych osobowych, zasada ta dotyczy stosowanych rozwiązań technologicznych, wdrożonych procedur, organizacji obsługi oraz kwalifikacji personelu.

6. Właściciel przetwarza następujące dane osobowe (identyfikacyjne, kontaktowe): imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, NIP, adres e-mail, nr telefonu.

7. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie za dobrowolną i jednoznaczną Zgodą osoby, której dane dotyczą, tj. Użytkownika Serwisu „Atelio”. Podanie jakiejkolwiek danej osobowej do przetwarzania, jest świadome i następuje przed zawarciem jakiejkolwiek umowy lub dokonaniem czynności przez Właściciela.

8. Przetwarzanie danych osobowych (kontaktowych i adresowych) Użytkowników dla celów Serwisu „Atelio” jest obowiązkowe dla korzystania z usług (pośrednictwa, promocji i prezentacji) Serwisu i dla zadawania pytań poprzez formularz kontaktowy oraz dobrowolne dla przesyłania informacji handlowej przez Właściciela drogą elektroniczną (newsletter). Przekazanie danych identyfikacyjnych jest niezbędne dla zawarcia umowy sprzedaży dla towarów prezentowanych w Serwisie. Przetwarzanie danych osobowych obowiązkowych odbywa się do chwili realizacji i rozliczenia umowy sprzedaży lub udzielenia odpowiedzi, a nieobowiązkowych do odwołania Zgody, lub zmiany celu przetwarzania.

9. Dane osobowe adresowe Użytkowników są powierzane Właścicielowi do przetwarzania przez Sprzedawców, którzy są w tym przypadku Administratorami (są stroną umowy sprzedaży, realizują zamówienia i obowiązki związane z transakcją). Powierzenie następuje na podstawie pisemnej umowy powierzenia do czasu zakończenia realizacji sprzedaży.

10. Właściciel zabezpiecza odpowiednio dobranymi sposobami dane przekazane do przetwarzania przed ich przejęciem przez osoby nieupoważnione, przed nieuprawnionym przetwarzaniem danych – w tym danych osobowych – niezgodnym z obowiązującym prawem polskim i unijnym oraz dokłada należytej staranności, by zabezpieczanie i kontrola tych danych odbywała się w sposób ciągły. Właściciel nie przekazuje danych osobowych stronie trzeciej bez dobrowolnej, świadomej i jednoznacznej zgody osoby, której dane dotyczą.

11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje na temat danych osobowych przetwarzanych przez Właściciela udzielane będą na podstawie wniosku tradycyjnego lub elektronicznego.

12. Użytkownikowi, który przekazał Właścicielowi dane osobowe przysługują prawa: do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO), do niepodlegania automatyzacji.

13. Właściciel zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikami poprzez zamieszczanie komunikatów na stronie internetowej Serwisu ( www.atelio.pl ).

14. Płatności w Serwisie są obsługiwane przez systemy zewnętrzne DotPay (Administrator: Dotpay Sp. z o.o.) lub PayPal (Administrator PayPal [Europe] S.à r.l. et Cie, S.C.A.).

15. System informatyczny Serwisu stosuje technologię cookies. Cookie to niewielki plik tekstowy składający się z alfanumerycznych znaków, który jest umieszczany na urządzeniu docelowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, gdy używana przeglądarka internetowa otwiera stronę internetową używającą cookies. Są one używane przez przeglądarkę internetową do nawigacji na stronie internetowej i pełnego wykorzystywania jej możliwości, np. do logowania, do ustawiania opcji lub wersji językowych, szaty graficznej i innych podobnych. Cookies są używane przez stosowaną przeglądarkę internetową w celu obsługi danej strony internetowej, a nigdy nie służą do nieautoryzowanego zbierania informacji lub danych.

16. Logując się do Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies na używanym urządzeniu docelowym.

17. System informatyczny Serwisu używa następujących plików cookies:
a) PHPSESSID - cookies sesyjne, służące do zapamiętania logowania (jeśli nie wybrano "zapamiętaj mnie"), usuwane po zamknięciu przeglądarki.
b) Username - cookies stałe (przy wybraniu "zapamiętaj mnie"), przetrzymuje login Użytkownika, usuwany po 7 dniach.
c) Code - również cookies stałe przy wybraniu "zapamiętaj mnie", trzyma zakodowany (algorytm md5) kod autoryzacyjny przez 7 dni.
d) PolitykaZaakceptowana - cookies stałe (usuwane po 30 dniach), trzyma informacje, czy Użytkownik kliknął w "Zamknij" – potwierdzając zapoznanie się z komunikatem odnośnie użycia cookies.
e) Cookies służące do analiz, pozwalające zbierać dane statystyczne związane z korzystaniem ze strony internetowej Serwisu „Atelio”, jako część systemu Google Analytics, tj. serwisu analizy ruchu na stronach internetowych udostępnianego przez Google Inc., jako Administratora,. Polityka prywatności Google Analytics: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl

18. Używane przez System informatyczny Serwisu pliki cookies unikają odwoływania się do technik informatycznych szkodliwych dla Użytkowników.

19. Całkowita blokada plików cookies jest możliwa w opcjach używanej przeglądarki internetowej. Można również ustawić odmowę pobierania cookies od konkretnych nadawców, jak również zarządzać cookies za pomocą innych programów komputerowych. Jest możliwe usunięcie plików cookies z dysku lokalnego, albo własnoręcznie, albo z pomocą używanej przeglądarki internetowej. Właściciel przypomina: całkowita blokada używania plików cookies wywoła negatywne skutki odnośnie użyteczności większości stron internetowych, włączając także Serwis.

20. Wykorzystywanie adresów IP służy jedynie diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu systemem informatycznym Serwisu. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Klientów.

21. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie tak długo, w jakim istnieje cel, dla którego zostały pozyskane lub przekazane.

22. Serwis zawiera linki pozwalające odwiedzać inne strony internetowe, np. Serwis społecznościowy Facebook, prowadzony przez Facebook Inc. Jeżeli link taki zostanie użyty do opuszczenia Serwisu, to jednocześnie należy zaakceptować fakt, iż Właściciel nie ma żadnej kontroli nad zawartością stron zewnętrznych. Zatem, nie może i nie jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i danych osobowych podczas odwiedzania stron zewnętrznych. Strony te posiadają własne zasady (polityki) prywatności, z którymi należy się zapoznać.
Facebook:https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/
Google:http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/
DotPay:http://www.dotpay.pl/polityka-cookies/
PayPal:https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full

23. Partnerzy marketingowi Właściciela mogą wyświetlać reklamy w Serwisie, o ile spełniają wymagania dotyczące zgodnego z prawem krajowym i unijnym wyświetlania reklam.

24. Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapisów dotyczących ochrony prywatności w każdym czasie i dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem, iż zmiany nigdy nie będą obowiązywały wstecz. W przypadku wprowadzenia zmian będą one ogłoszone na stronie internetowej Serwisu (www.atelio.pl) , aby można było się z nimi zapoznać i do nich ustosunkować w czasie przynajmniej czternastu dni przed wejściem w życie zmian.

25. Jeżeli Osoba, której dane dotyczą zauważy, że jakakolwiek dane są niezgodne z prawdą lub niekompletne, należy to zgłosić Właścicielowi drogą elektroniczną; w razie potwierdzenia wystąpienia niezgodności zostanie ona niezwłocznie poprawiona.

26. Rozwiązanie, wygaśnięcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem Konta (Użytkownika) – jeżeli takowe zostało utworzone.

27. Klienci Serwisu „Atelio” mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z Właścicielem poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: kontakt@atelio.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem internetowym: https://atelio.pl/Zglos-Problem

©Marcin Matusewicz, prawnik 2018
Używamy plików cookie. Proszę zapoznać się z naszą Polityką prywatności pod adresem: Polityka Prywatności. Odwiedzając naszą stronę internetową lub zamawiając usługi w tym serwisie akceptujesz naszą Politykę prywatności i zgadzasz się na umieszczenie naszych cookies.
Zamknij