Niebanalne dodatki do wnętrz, tworzone przez polskich projektantów.
Zapisz się do newslettera!
ZAPISZ SIĘ
Naciskając “Zapisz się”, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Atelio Martyna Szulist (ul. Jarzębinowa 11-13, 78-500 Drawsko Pomorskie) powyższych danych osobowych w celach promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz na przesyłanie na podany adres email informacji handlowych od Atelio Martyna Szulist
NEWSLETTER
POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU „Atelio” (Wersja: 1, aktualna od dnia: 1.02.2015 r. )
1. Politykę prywatności wprowadza się na podstawie art.173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn.zm.). Treść Polityki Prywatności należy zawsze rozpatrywać łącznie z aktualną treścią Regulaminu Serwisu „Atelio”.

2. Poniżej przedstawione są procedury ochrony prywatności stosowane przez Właściciela Serwisu i jednocześnie Administratora Danych Osobowych:
Martyna Szulist, prowadząca działalność pod firmą: „Atelio Martyna Szulist”, zs. ul. Jarzębinowa 11-13, 78-500 Drawsko Pomorskie, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie, Polska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nadane: REGON 321559061, NIP 2530238650 [Właściciel].

3. Właściciel respektuje i chroni prawa autorskie oraz prawa właścicieli do zastrzeżonych znaków towarowych.

4. Podstawowe definicje odnoszące się do danych osobowych:
a) Dane osobowe – to każda informacja dotycząca osoby fizycznej, pozwalająca na określenie tożsamości tej osoby, identyfikację tej osoby. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
b) Zbiór danych – to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny wg określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten ma postać rozproszoną, czy jest podzielony funkcjonalnie.
c) Przetwarzanie danych – to jakiejkolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w szczególności te dokonywane w systemie informatycznym.
5. Właściciel zawsze dokłada należytej staranności, celem ochrony przekazywanych do przetwarzania danych – w tym danych osobowych, zasada ta dotyczy stosowanych rozwiązań technologicznych, wdrożonych procedur, organizacji obsługi oraz kwalifikacji personelu.

6. Właściciel przetwarza następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania lub pobytu,
c) NIP,
d) adres e-mail,
e) nr telefonu.

7. Zbiory danych osobowych przetwarzane w Serwisie „Atelio” są zgłoszone i zarejestrowane w rejestrze GIODO pod nr: ...

8. Właściciel zabezpiecza różnorodnymi i odpowiednio dobranymi sposobami dane przekazane do przetwarzania przed ich przejęciem przez osoby nieupoważnione, przed nieuprawnionym przetwarzaniem danych – w tym danych osobowych – niezgodnym z obowiązującym w Polsce prawem oraz dokłada należytej staranności, by zabezpieczanie i kontrola tych danych odbywała się w sposób ciągły.

9. Właściciel udziela stosownego upoważnienia do przetwarzania danych – w tym danych osobowych, wyłącznie: za wyrażoną w postaci jawnej zgodą osób przekazujących te dane lub z uwagi na upoważnienie nadane przez aktualnie obowiązujące w Polsce prawo.

10. Podanie jakiejkolwiek danej lub przekazanie zbioru danych do przetwarzania – w tym danych osobowych, do systemu informatycznego Serwisu jest świadome i dobrowolne.

11. Informacje kontaktowe Klientów Serwisu są wykorzystywane wyłącznie do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne. Niemniej Właściciel zastrzega sobie prawo do wysyłania im niezapowiedzianych wiadomości elektronicznych, tj. informacji odnoszących się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany technicznej lub zmiany Polityki prywatności albo Regulaminu), nadto informacje mogą dotyczyć świadczenia usług przez Serwis. Właściciel zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientami za ich dobrowolną zgodą za pomocą poczty elektronicznej oraz poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej Serwisu ( www.atelio.pl ).

12. System informatyczny Serwisu stosuje technologię cookies. Cookie to niewielki plik tekstowy składający się z alfanumerycznych znaków, który jest umieszczany na urządzeniu docelowym, np. komputerze Klienta, gdy używana przeglądarka internetowa otwiera stronę internetową używającą cookies. Są one używane przez przeglądarkę internetową do nawigacji na stronie internetowej i pełnego wykorzystywania jej możliwości, np. do logowania, do ustawiania opcji lub wersji językowych, szaty graficznej i innych podobnych. Cookie są używane przez stosowaną przeglądarkę internetową w celu obsługi danej strony internetowej, a nigdy nie służą do nieautoryzowanego zbierania informacji lub danych.

13. Logując się do Serwisu Klient wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies na urządzeniu docelowym, np. komputerze Klienta.

14. System informatyczny Serwisu używać może następujących plików cookies :
a) Pliki pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Klienta i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu Klienta do czasu wylogowania z Serwisu lub zamknięcia przeglądarki.
b) Pliki cookies służące do analiz, pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, jako część systemu Google Analytics, tj. serwisu analizy ruchu na stronach internetowych udostępnianego przez Google, Inc.w następujących zastosowaniach:
a) dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu,
b) jako element ułatwiający powtórne logowane się.

15. Używane przez System informatyczny Serwisu pliki cookies unikają odwoływania się do technik informatycznych potencjalnie szkodliwych dla Klientów.

16. Całkowita blokada plików cookies jest możliwa w opcjach używanej przeglądarki internetowej. Można również ustawić odmowę pobierania cookies od konkretnych nadawców, jak również zarządzać cookies za pomocą innych programów komputerowych. Jest możliwe usunięcie plików cookies z dysku lokalnego, albo własnoręcznie, albo z pomocą używanej przeglądarki internetowej. Właściciel przypomina: całkowita blokada używania plików cookies wywoła negatywne skutki odnośnie użyteczności większości stron internetowych, włączając także Serwis.

17. Wykorzystywanie adresów IP służy jedynie diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu systemem informatycznym Serwisu. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Klientów.

18. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie tak długo, w jakim istnieje cel, dla którego zostały pozyskane lub przekazane. W każdym czasie Klient może zażądać, aby Właściciel ujawnił wszelkie detale dotyczące przetwarzania danych osobowych lub ich zakres, jak również żądać ich trwałego usunięcia.

19. Wybrane dane osobowe Klienta będą publikowane jako dane kontaktowe do niego, na co Klient wyraża świadomą i dobrowolną zgodę, jeżeli korzysta z usług Serwisu.

20. Osobie udostępniającej Właścicielowi dane osobowe, przysługuje bezwarunkowe prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

21. Serwis zawiera linki pozwalające odwiedzać inne strony internetowe, np. Serwis społecznościowy Facebook, prowadzony przez Facebook Inc. Jeżeli link taki zostanie użyty do opuszczenia Serwisu, to jednocześnie należy zaakceptować fakt, iż Właściciel nie ma żadnej kontroli nad zawartością stron zewnętrznych. Zatem, nie może i nie jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i danych osobowych podczas odwiedzania stron zewnętrznych. Strony te posiadają własne zasady (polityki) prywatności, z którymi należy się zapoznać. Facebook: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/ Google: http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/

22. Partnerzy marketingowi Właściciela mogą wyświetlać reklamy w Serwisie, o ile spełniają wymagania dotyczące wyświetlania reklam. Właściciel nie udostępnia im żadnych informacji osobistych lub danych osobowych bez świadomej i dobrowolnej zgody Klienta.

23. Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapisów dotyczących ochrony prywatności w każdym czasie i dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem, iż zmiany nigdy nie będą obowiązywały retroakcyjnie (wstecz). W przypadku wprowadzenia zmian będą one ogłoszone na stronie internetowej Serwisu, aby można było się z nimi zapoznać i do nich ustosunkować w czasie przynajmniej czternastu dni przed wejściem w życie zmian.

24. Celem zapoznania się z ogółem praw przysługujących osobie udostępniającej dane osobowe Właściciel odsyła do następujących polskich aktów prawych:
a) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.),
b) Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz.1204 z późn.zm.).

25. Jeżeli Klient zauważy, że jakakolwiek informacja jego dotycząca jest niezgodna z prawdą lub niekompletna, należy to zgłosić Właścicielowi; w razie potwierdzenia wystąpienia niezgodności zostanie ona niezwłocznie poprawiona.

26. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Klienta jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem konta Klienta – jeżeli takowe zostało utworzone.

27. Klienci Serwisu „Atelio” mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z Właścicielem poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: martyna@atelio.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem: https://atelio.pl/Kontakt
Używamy plików cookie. Proszę zapoznać się z naszą Polityką prywatności pod adresem: Polityka Prywatności. Odwiedzając naszą stronę internetową lub zamawiając usługi w tym serwisie akceptujesz naszą Politykę prywatności i zgadzasz się na umieszczenie naszych cookies.
Zamknij